Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

22.2.2023 Fasenachdsbeerdigung

Februar 22 @ 17:00 - 19:00

Heute Abend haben wir unsere Fasenachd 2023 im TSV-Clubhaus beerdigt. Nachfolgend die Rede und das dazugehörende Video:

 

Um dieses Video abzuspielen, bitte gemäß DSGVO YouTube Cookies akzeptieren. YouTube stellt Videos als Drittanbieter zur Verfügung.

YouTube Datenschutzvereinbarung (privacy policy)

Auswahl wird gespeichert und die Seite aktualisiert sich. Dann wünschen wir viel Spaß beim Videoschauen…

 

 

Liewi Trauorgemeinde, liewe Ohwesende, liewe Fudiggl!

Unsor Fasenachd 2023, die eldschd vunn allenä, sie isch drei mohl so alt worrä wie die onnorä, hodd uns long uff Trab ghaldä, viel midd uns gmachd und jezzord hodd se doch hoohmgederfd.

Lossd uns nochemohl e paar scheene Erinnerungä uffrufä.

Vor drei Johr hemmor s ledschde Mohl richdich d’Fasenachd feijorä därfä, donn isch Corona kummä unn hodd alles durchenonnor gwirbld! Hexenachdä senn abgsagd wörrä, Guggetreffä senn ausgfallä, sogar Bermorsbach hodd nedd stattfinnä därfä, weje derrä bleede Kuh!

Gottseidonk hemmor’s trotzdem gschaffd, immor mol widdor dezwische zu performä: beim Eerschde uffem dreissichor, middorä Rumpfmonnschafd enn de Kärch inn Wissedal – des war quasi a schu die gonz Fasenachd 2021 – midd Proowä em Freijä enn de Schizzäohlahg unn unzählichä Oischniddä – awwor a Iwworraschendem unn Bohnbrechendem:

Online-Prowä, mehrere; unsorn neije Prohweraum hemmor hergrichd, s’Wissedelor Schdrohssefeschd hemmor abgrissä, Jubiläum hemmor gfeierd: 22 semmor worrä, unn so longsom isch des midd derrä Pandemie a widdor normal worrä, so dass mor em Oktober nedd blohs uffem Guggedräffä in Weijor waarä, sondern e Oktoworfeschd bei’s Dörrs gefeijord henn und donn a endlich widdor nach Berrremerrrsbach gedeerfd henn!

Em November ledschd’s Johr hemmor donn aah die am längschdä omdierende Herzdohm wieder zrigggriggd unn donn semmor in Forschd uffem Guggetreffä gwesd, henn’s faschd gschaffd, de Freed umzuschmeißä unn desweje em MuLi faschd enn Herzinfarkt bscheerd! Awwor alles isch nochemohl guhdgongä…

Enn Silveschdor hemmor em Fronk bei Sunn unn ohgnehmä Tembaraduhrä zum rundä Gebordsdahg uffgschbield, der sich gonz arg driwwor gfreid hodd, dassmor do waarä.

Unn donn isch’s enn die heiß Phaas gongä: unsorn erschde offizielle Uffdridd war donn de Nachtumzug en Reilingä, wu mor bei Schneefall alles defor geduh henn, dassmor nedd frierä! Kritisch ischs emohl korz worrä, als oohni liewor e Flasch uff’d Gass gschmisse hodd, als se zu verdaihjlä! Awwor des hemmor donn a souverän gmeischdord!

Enn Dahg schbädor wolldä mor eigentlich uff en Nachtumzug, henn den awwor abgsagt, weilmor enn Kerrloch gebrauchd worrä sinn, wumor de Narregottesdinschd eröffnet unn beendet henn unn zwischedurch unsor mee wie scheeni Version – monche munglä, s’wär die beschd jemohls gwessd – vum Sound of Silence zum Beschde gewwe henn.

Donn hemmor de Umzug vunn de Kärch enns Pfarrzentrum musikalisch ohgfieord unn aus Schbahs enn de Frahijd a nochs Pfarrzentrum vor’d Kikage g‘roggd! Des war en scheene Ohwed!

Dezwischä hodd’s dann noch korz neije Tourshirts gewwe unn e Woch schbädor hemmor donn d’Kerrlochor Prunksitzung eröffnet, uns iwwor e paar Nasskabbä aus Wissedahl gärjord, die sich vor uns gedrengld unn faschd den oi oddor onnorä Uhfall verursachd henn, henn dobbeld so viel Sekt unn Bior griggd, wiemohr ausgmachd henn, henn uns glongweild, als die Biddereehde gloffä sen, der Hollännor war echt eh Tortur! Donn hennmor enn riesä Ufftritt middl drin abglegt unn donn noochem offizielle Teil d’Hall abgrissä, alsmor nochemol gschbield henn! Des war echd geil unn e richdich guuhdi Verohschdaldung vunn uns!

Em 4. Februar, also nochemohl e Woch schbädor, hemmor en soziale Dahg gmachd: mir warä em Lusshardtheim unn ohschließend em Liedorkronz en Kerrloch, wu mor sensationellen Zuwachs on de Rasslä griggd hen! Mir henn iwwrichä Rasslä vordeijld unn ca. zeehnä vunn dennä behinnordä Jugendliche senn midd uns oimarschiord unn senn abgongä wie Schmidts Katz‘! Echd schee, dassmor midd so wenich soviel Schbahs bereide konn unn mir debaij soi gedärfft henn!

Donn senn e paar iwword Schdrohs unn wolldä beim Griech essä, wumor en Disch resorviord henn – vunn dem de Wärd blohs leidor nixx gwissd hodd!

Zwei, drei Herzkaschpor vunn unsorä Organisatorin schbädor hoddor’s donn doch gschaffd unn uns e paar Tisch zommägschdelld, dassmor henn essä kennä! Em Tisch neewedroh hodd e faschd 2-jährichs Meedel gfeiord, die mor all tatkräftig unnorschdizzd henn!

Unn donn isch’s nochemohl richdich laut worrä, weil unsor’n frisch gebaggene Babba roikumme isch unn donn a endlich moohl vunn soinerä Moddor, Schwiejormoddor unn soim Vaddor gherzd worrä isch. Donn hodd’s Gschichde vunn de Geborrd gewä, en Haufä Bildor unn donn hemmor uff‘d Melissa ohgschdohsä unn insgsomd enn rechd scheene Ohwed ghadd!

Weil die Klohj uff’d Weld kumme isch, henn nadierlich ihre Eldorn des Johr e bissl e onnorri Fasenachd ghadd wie sunschd. Desweje hodd de Babba donn de Onkl Lars gebeede, Sunndahgs d’Bassdrumml zu schbielä, wass der jo a gern gmachd hodd!

Sunndahgs hemmor bei Dörrs gschminggd, wobei do e paar Leidd echd enn schwere Morjed ghadd henn, weilse enn Hombriggä uff de Punksitzung waarä. Sie wisse’s!

Awwor: si henn zwar e bissl deerongschiord ausgseh, waarä awwor do… a wonn’s Kepfl mehnor uff de Dischbladd rumgfahrä isch, weilmor so mieed war!

Donn semmor middem Bus nach Grötzinge gfahre, senn enn Berghausä glondet, henn widdor rumgedreht unn senn donn doch noch em richdiche Dorf ohkummä! War awwor sowieso koi Broblehm, d’Gabi hodd ordentlich Getränke ghoold ghadd, mior heedä a enn’d Schweiz fahrä kennä, Hungor oddor Dorschd heedämor koonor hawä missä!

Unn Verschbor hoddsie a enn Haufä debaij ghadd! Warmä Fleischkäs unn vegetarische Haggfleischkigglin, Kees, Paprika… e klassisches Fasenachds-3-Gänge-Menu! E bissl Eijorliggär driwworgezeddld unn donn semmor uff’d Gass!

Unn a wonns grejord hodd, des war enn richdich scheene unn dodahl entschbonndä Umzug, weil die Ordner unn Schdreggebegleidor uff uns uffgebassd henn, wie des noch nie de Fall war! Sehr gediegä war des!

Die Hohmfahrd war donn e bissl ruichor als’d Noofahrd, awwor nur e bissl. Nochem Auspaggä waremor beim Tus unn donn long vorräm Tatort widdor dehohm. Denn henn trotzdem nedd all gseenä, monchä… minneschdens die Bassdrumml hodd em siwwenä schu gschlofä! Reschbeggd, Lars, dass s’Abschmingä noch nohgebrochd hosch!

 

Somsdahgs druff hemmor en Wissedahl die Brunksitzung eröffnet – unn henn schdundelong waahrde missä, bis die gonz Brominenz begrieesd worrä war, Prinzä, Prinzessinä, unn donn a noch die Herzdohme – wobei: der Schreiwor diesor Zeilen war sehr erleichtert unn isch des a immor noch e bissl, dass die Herzdoohmägleidor des Johr Dräjor ghadd hen!

Middem wohl beschde Vorhäldnis Lied zu Geld jemohls semmor donn end Lindeallee gfahrä unn henn gwahhrdä, bismor nach Owworhausä henn fahre kennä, wumor’s Finale gschbield henn.

Zwischäzeiddlich hodd’s weje dem Drombehde-Notschdond e Schbondan-Engagement gewwe, weil unsor eigentlich kronggi Organisatorin sich doch ogscherrd unn middgspield hodd, was insbesondere wejem Schdernehimmel wichdich war.

Unn donn hemmor bei dennä ah die Hall abgrissä! Wohnsinn, wie die Owworhaisa uns gfeijord henn – midd iwwor 25 mohl „Helauä“, emm schbondonä Gebordsdahgsschdändl unnorä sehr korzä Nachd – unnor onnorem weil e paar a nochemohl nach Wissedahl gongä sinn unn donn dord long, monchä vielleichd sogar zu long, gfeijord henn.

Achdung, sehr bemerkenswert: seidd Owworhausä hemmor enn Fasenachdsvorschdond, der midd soinä so arrig zurigghaldende Art fascht gar nett bemerkt wärd, weilor so ruhich isch unn faschd nie was sagd… ja, de Lars!

Nooch vor all definitiv zu wenich Schlof hemmor uns donn geje Middag en Groonä gedroffä und senn zommä zu de Uffschdellung gloffä. Des Johr war de Umzug e bissl onnorschd, weil die in Groonä jo alle Schdrohsä em Ordd uffgrissä henn.

Awwor die Gronnämor selwor senn hald a oifach all dodahl druff! S’Weddor war schee, s war rechd warm unn arg sunnich, desweje waarä a enn Haufä Leid en Groonä uff de Gass unn mir henn en sauworä Umzuug nohglegd – midd mineschdens ohm fliggllohmä Bassdrummlor, weil der hald a unsor schboondohn arrongschirds Komlimend nur midd oohnorä Hond schbield! Unn wonmor des Komplient donn halt schdundelong drommlä muss, gehd des hald en dess ohnä Ärmlä… schad, dassor heidd nedd do isch.

 

Naja, unn donn waar a schu de Schmuzzich!

Morjeds waremor enn de Bolondeschuul, wusie widdor viel zu viel gebabbld henn unn mir desweje nedd so viel henn spiele kenne!

Enn Kerrloch hemmor em Freije gschbield, was a emohl was Neijs war. S’Lehrorzimmor kennemor jo schu… 😉

Donn waarämor enn Wiesloch, henn’d MLP groggd unn ohschließend s’Seniorähoim unn des Jakob-Giehsor-Haus enn Wissedal.

Donn waaremor bei de Birgid, dongschee Kuno, vor’d waarmä Werschdlin, bevormor middem Bus nach Neireid gfahre senn unn dord die Badner Londhall abgrisse henn! Jesses, war des en scheene Uffdridd! Guuhd hemmor ausgseh, s’Blohswerg hodd abglifford, uff de Biiehn isch beim Drummlgedeehns sogar gedonzd worrä, unn iwworhaubd henn mior die allorbeschde Rasslä vunn allene! Ich moohn, der Uffdridd war jo a iwworhaubd nur desweje so guuhd, weilmor unsor neiji Gliggskabb debaij ghadd henn, ge, Holgor? Der donn neewe soim guuhde Ausseje donn a noch fleissich gfilmd hodd! Dongschee – bsunnorschd vunn unsore SocialMedia-Beuffdraagdä!

Gerüchteweis waarä e paar ohschließnd noch en de Wissedelor Feijorwehr, des heb ich awwa nedd middgriggd. Binn hald a nimmi de Jingschd…

 

Freidahgs hemmor uns zum Schminggä gedroffä unn donn waarämor enn Longebriggä uffem Nachdumzug.

De E hodd Schnuudemenschdruation ghadd oddor wie de Erschd Vorschdond gmoohnd hodd: soi Libbäsach. Unn gerüchteweise griggdor desweje sogar Blutinfusionä uff de Umzugsschdregg.

En Eeschdringe hemmor e spontanes Monschdor midde Eselsgugge aus Zaisehause gschbield, des war e echtes Highlight! Abgseje vunn dem Highlight, uffbasse, dassmor aus Eeschdringe sogar zwaij mohl iwwor Eschdringe hoohmgfahre senn!

Sunndahgs morjeds beim Schminken gibt die Tanja bekonnd, dass’d se jeden Ohwend midd ihre Eldorn noch en Schnabbs dringd. Unn dass der awwa a jeden Ohwend wieschdor schmeggd!

Enn Durlach semmor donn em Stop and Go-Verfahre gloffä vor iwwor 40 dausend Zuschauer.

Die ohschließend Busfahrt nach Zeidorn war donn unnorm Rejebowe gschdonnä: mit Zungä-Gelappl uff de Riggbonk, dass dehohm em Holger schlechd worrä isch!

Enn Zeutern: Wahnsinn, soviel Leidd wie noch nie!

Noochem Umzug Dringä ausem Boowä vum Spider soim Inschdrumend.
En de Bushalteschdell wie üblich schee unn gmieedlich. Nur dass sich desmohl die Riggfahrd e bissl verzögord hodd! Midd Blechschade, Bolizei unn ohwohnende Gaffer, die sich wie’d Karin sage deed hoffentlich s’Mumule verkelld henn…

Montags geht’s gmieedlich weidor: mir schminggä bei Lars+Alisa, während de Muli sämtliche Nettos Nordbadens von Pfeffi leerkaafd.

Unn: es hodd blohs neun… NEUN (!) Flasche Lillet. Desweje senn die wu’s saufä korz vor de Panigg!
De Lars hodd’s klassischerweis kommentiert midd: ha, was tringgä mor donn do morje? Des reicht jo maximal bis zu de Uffschdellung! hodd de E gmoohnd.

Donn isch’d Celine kumme unn war enn unnor 4 Minuddä gschmigd – unn zack, hodd’se e Flasch Sekt em Rachä ghadd!

Bei Sunneschoi siemmor donn nach Odene, d‘Bassdrummlä waarä dodahl voll, ohschließend Ohwedesse unn Schlumblä enn Wissedal – wer‘s noch gschaffd hodd. Inklusive Staffelbuzzä em Alba – oddor gegeiwwor, des waijhs mor nimmi so rechd…

Unn donn war a schu widdor Fasnachts-Dienschdahg.
E ledschdes Mohl Schuh ohziejä.
E ledschdes Mohl Schminggä, desmohl widdor bei Dörrs.
E ledschdes Mohl Gliddor ens Gsichd unn donn nooch Roohd uff de Umzug gfahrä.
Sunnenschoi, dass’s kracht, unn mir krache midd. Vor‘d Schlagzeuger wahrscheinlich de ohschdrengendschde Umzug, weil’s de ledschde war unn gonz ofd gschdoggd hodd – unn die zwaijh blohs Wassor gwolld henn.

Donn waremor noch beim Mayer-Rolf unn henn dem zum Abschluss noch uffgschbield, bevor mor widdor zomme esse warä.

 

Nooch zwahij Johr Corona-Pause war des e geili Kampagne! Enn bsonnere Dongg gild unsere Organisatorin unn moinorä Fraa, de Marion, dass des alles widdor so richtig gut geklabbd hodd. Awwor des kennmor jo a nedd onnorschd.

Unn nadierlich an’d Gabi, dass des Wejeli immor rondvoll glaade war unn kohnor hodd Hungor unn Dorschd leide missä!

Unn a unsere Rassle nadierlich, die uns so grandios versorgt henn!

Unn onn de Reschd, dassmor uns unn d‘Fasenachd 2023 gfeierd henn!

Die isch donn heid Nachd leider hohmgongä, weshalb ich Eich jetzt bitt, uffzusteje unn unsore liewä Fasenachd 2023 im Schdillä zu gedenge!

 

Lied

 

Unn zum Abschluss: denggd dro, nooch de Fasenachd isch vor de Fasenachd, awwor jetzt hemmor donn die neggschd Woch erschdmol unsor Genoralvorsommlung. All pingdlich soi!

Ich winsch eich en scheene Ohwed unn e genügsame Faschdezeid – vor allem middem Alkohol…

Dong schee

empfehlen via

Details

Datum:
Februar 22
Zeit:
17:00 - 19:00
Veranstaltungskategorie:

Veranstalter

Woghaislä Fudiggl e. V.
E-Mail
info@fudiggl.de
Veranstalter-Website anzeigen

Kommentar verfassen

Kommentar verfassen

Guggemusik Woghaislä Fudiggl e. V.