Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

6.3.2019 Aschermittwoch + Fasenachtsbeerdigung

Mittwoch, 6. März 2019 @ 17:00 - 20:00

(nedd weje de Farwä wunnorä – des Reschdorohn hodd Lischdor midd Farbverlauf)

 

Die Graahbrädd zum Noochleesä

Liebe Ohwesende, Trauergmeinde, Fudiggl!

Mior henn uns heidd Ohwed do oigfunnä, um unsor geliebti Fasenacht 2018/2019 zu Grabe zu trage, nachdem sie völlich iwworraschend heidd Nachd vunn uns gongä isch!

Doch bevor mor des machä, will ich unsor Fasenacht ehrä unn deshalb noch e paar Worde on Eich richde.

Em 11.11. hodd die Fasenachd das Lichd der Welt erbliggt. Unn mior henn des freudichä Ereignis diregd middem Laddernäumzug em Erlichsee gfeiord!

Em November waarämor nadierlich a noch en Bermersbach unn henn gfield oi oinzichs Lied oigschbield – awwor – wass for ons! De Freeed hodd sich des Johr quasi zur Kampagnähymnä uffgschwungä!

Unsor Woinachtsprohb – isch ausgfalle, ois! Dodevohr warrämor widdor zomme en Monnem em Woihnachtsmarkt… inklusive Partyzug unn dem Rummghuppf vunn unsorä Meedels middldrin.

Donn simmor em neije Johr direkt en Dreikeenig gschdarded un henn de Narrezunft Kerrloch zu denne ihrä Ereffnung bei Reje unn Katzehagel uffgschbield. Des war donn im Nochhinein a schu e bissl en Vorgschmack uff de Fasenachts-Sunndahg, Rosemontag unn Fasnachtsdienschdag. Awwor de Reih noch…

Vorher hemmor neemlich noch em Klaus soin rundä Geburdsdahg unn de Auszug vunn de Narrekärch en Wissedahl do grad gejeiwwor gschbield.

Unn donn hennmor a noch e paar Prunksitzungä ghadd, unnor onnerem Eschdringä. Do waarä sogar e paar Schnappsseck neidisch, dassmor dordd gschbield henn. Dass Eschdringä uns ohgfrogd hodd unn mior uns garnedd uffgedrengd henn, hemmornä liewor nedd gsaad!

Guhd war donn ah, dass on dem Ohwed unsor Abschbrochä so guhd geklappt henn…

En Dahg schbädor semmor donn en Kerrloch uffem Narreschbrung vornänaus marschiord! Vorher hodd moi Dochdor noch 48 mohl ihrä Password em Hendy vorkehrt oigewe. Des war s‘erschde Mohl Schdress en dem Dahg… S’zweijde Mohl henn zwei Fudiggl middenonnor Schdress ghadd unn donn – zu guter Letschd – e paar vunn de Narrezunft mit uns! Obwohl mor schdehdich gloffe senn, hennsisch die Kerrlocher Narre wohl doch den oi oddor onnor Krompf nogjuckt… wenn die heedä Wissedahl laafä missä, heddä se wohl hunnord Brozend Ausfall ghadd!

Awwor’s Weddor war nadierlich oifach großaardisch, eweso die Versorjung unn unsorn Ufftritt.

Mior hodd em beschde des Platzkonzert vor dä Hall midde Russegugge gfalle! Des war schee.

Unsorm Muli bleibt awwor wohl em eheschde hänge, dass or hodd hungrich hoom gehe missä! Dodevohr hodd de Lars ginschdich gesse… nämlich vor umme, weil de Wärd ihm nix abgezochä hodd… em Poseidon hedd de Lars desweje wohl Engschd grieggd unn die Arschbagge zommegegniffä! Awwor do waahrä mor des Johr nedd…

Nochdem mor uns e Woch henn schoohne ghenne, hemmor donn en de Prunksitzung in Wissedaal die kerzschd Ohraijs jemols ghadd! Dong schee an de Musichvoroi, dassmor iwwor de Spider denne ihrän Prohweraum henn nuzzä därffä!

Vumm Uffdridd selwor isch mior en Erinnung gebliewe 1. Dassmor saulong henn schdeje missä, 2. dass die Härzdoohmä saulong gebabbld henn – unn was en Saijch! Unn 3. Lars unn Patrick, deedor’s biddä nochemohl korzz vor uns all machä? Dongschee!

Bua! Bildor…

Donn waarämor enn Owworhausä… inklusive Turbobetankung durch denne ihrän Elferrat! Schee war’s dort, a wenn se uns ohne uns zu informierä ohgekindichd henn!

En Dahg schbädor hemmor de Umzug en Kroonä grockt! Guud, de Lars hodde bissl Schdress ghadd, weilem soi Hoos grisse isch… unn nadierhlich genau do! Wie guhd, dass de Gertrud ihre Kellorbar a als Nähkellor funktioniert! Blohs dess midd de Farb vum Faahde, do missä mor noch e bissl dräniere…

Unn donn war a schu de Schmuzzisch do! Vor laudor Uffregung ischem Lars em Schmuzzischä die nei Nohd grisse unn die Hoohs grad nochemohl geplazzd!

Nooch de obligadorische Uffdridd en de Bolondä- unn Schillorschul – Herr Fleckenstein: e herzlichs Dongschee for de Seggdumdrunk unn die Berliner – waarä mor en Wiesloch unn henn de MLP’lor uffgschbield, die sich all schu em Vorfeld richdich druff gfreid henn! Unn wie guhd, dass de oi Mitarweidor enn Kaschde Bior gschbonnsord hodd! Dong schee, Ingo!

Noochem Bierlä, Oitopf unn Grillwerschd hemmor donn korzorhond noch en Uffdridd enn Wissedahl noigmeerd unn em Jakob-Irgendwas-Haus gschbield. Des keend s‘neggschd Johr a widdor was wärrä. Gfalle hodds neemlich! Genauso wie ohschließend d’Awo.

Zwische denne zwaijh Uffdridd hodd de oi vunn de Bassdrummlor erschde mohl soi Fell gedauschd, um donn ohschließend, weil de Uffdriddd schu ferrdich war, midd soim Vaddor de Friedhofsaijchor zu gewwä.

Donn wärre mor wie gsahgd enn de Awo, henn e Weltklasse Verpflejung ghadd, die selwor gebaggene Berlinor und Pizzawecklin ware sensationell!

Dodefohr war donn die Seniorä-Prunksitzung nedd so… irgendwie warrä mor do fehl am Platz! Unn wonn’s noch mior geje deed, breechd ich denn Uffdridd nimmi. S’isch schu e bissl fruschdrierend, wonn die Leidd do drinn hogge unn sich all d’Ohrä zuheewä – Guggemusik, schräg, rieb unn nieb hin oder her! Awwor so… so mechd des koohn Schbass.

Dodevohr war’s Schlumblä donn recht schbaasich.

Em Freitag isch donn was bassiord, was es noch nedd gewwe hodd: ich heb en Umzug ausgsetzt… bleedor Haijschnupfä! Ja, unn nur dess, nedd de Alkohol!

Wie mor on dem Ohwed zu Ohrä kumme isch, war die Versorjung a widdor subbor un de Umzug selwor war a klasse. Blohs ohschließend henn die wohl de Brudor vum DJ ghadd, der em Wissedeelor Hof uffglegd hodd – des war wohl neemlich a henn Härnhuudor.

Awwor do hodd unsor Organisadoorin noch em selwä Ohwed sich biddorlich bei de Longebriggor beschwerd… unn ich hebb, schdadd middorä rumzufummlä, des E-Mail a noch Korregdur leese missä… bleed!

Em Fasenacht-Sohmsdahg hemmor em Kreiz enn Kaldschdard nohglehgd, senn dodevor donn awwor richdich schdeil gongä!

Donn hemmor des mit de Narrezunft geklärt unn enn Wissedahl hodd uns de Bernhard schun midd soim Reisebus erwartet, dass mor nach Eschdringe fahre, wu uns em Holger soi Leidd schun midd heiße Wienor unn Kaffee erwartet henn. A Eich e herzlichs Dong schee nach Eschdringä!

Die Busfahrt an sich war a schun legendär, isch awwor vum Umzug selwor nochemohl getoppt wörrä: Sunn, Brieh, en Haufä Leidd, Eschdringe hald! Schee war’s!

Ohschließend semmor nach Wissedahl gfahre unn waarä en de Adria Esse. Weil de Platz nedd greich hodd – warum eigendlich nedd? – hebb ich donn e Candlelight-Dinnor middem Spidor ghadd. Jesses, war des romondisch! Des gonze isch donn mior e bissl zu schnell gongä, alsor de Gertrud en Gipsabdruck von soim… nuja, unnerum halt, ohgebohdä hodd

Oweds ware donn e paar Fudiggl zommä schlumblä. Nochdem mor schu 4 Schdund em Wissedählor Hof warä, wu nedd oi gscheids Lied gloffä isch, hodd em 0:25 de Lars en Farz glossd. Soin Kommendar: „Ois, korz vorrem inn’d Hoos noi.“ … korzi Paus, donn: „ha des isch Leben an Limit“

Em Sunndahg warä mor donn zu Gaschd bei de Lisa unnem Daniel unn henn enn Hombriggä gschmingd. De Klaus isch – nochdemor e bissl längor schlumblä war – nedd midd uns em Bus gfahre, sondern isch e Schdund schbädor middem ÖPNV ohgreist. Der hodd noch e bissl mehnor Schlof gebrauchd…

Irgendwonn hodd donn de Eerschd Vorschdond uffgekoppt – „Schulz!“ – dass sogar de Lars erschdor ent- unn donn begeischdord war. Soin Kommentar: „Ha des war gonz schee maskulin!“

Nochem Umzug in Hombrigge, wumor geje laudor Bollorweejä henn ohschbiele missä, semmor nach Zeidorn gfahre, wu mor noochem Schdeeimbiss en meh wie scheene Umzug gloffä sinn. Donn hemmor noch korz voräm Hofdoor gschbield unn sinn donn on unser Bushalteschdell marschiord.

Dort hodd unsor Posaunengott gonz Zeidorn beschallt. Als klooni Erinnerung, lieber Lars, derfsch ab sofort en de Prohwä midd demmdo kummä.

T-Shirt-Verleihung

Bsunnors gfeehrlich war donn vor allem em Lars soin Posaunä-Paarungsruf, desweje simmor donn a schnell hoohmgfaahrä. Wie immor aus Zeidorn nadierlich middem Umweg. Awwor des kabiord de Bernhard em Leewä nimmi, wiemor do em beschde hoohmfährd. Dodevor hemmor e bissl längä dringgä kenne. Das hodd a was vor sich…

Em Rosemontag war donn Uhweddor ohgekindichd. Newe Neidorf henn a Rhoisä unn Altlossä ihrä Umzieg abgsahgd. Desweje warrämor a e bissl nervees weje Odnä. Awwor die senn jo dodahl vorrieggd, desweje semmor donn a guhd glaund nohgfahrä.

Beim Schmingä vorher war’d Katrin nehworm Lars ghoggd, der e bissl gschmaggd hodd. Soin Tipp on sie: „Katrin, derfsch nedd so oft schnaufä… 2-3 mol bis Odnä muss reichä“

Uffem Weg nach Odnä hemmor donn a erfahrä, dass de Lars weje Schdurmschähdä a schu de oi oddor onnor LKW hodd abschlebbä missä.
Sechd de Patrick: De Lars schleppt nur die Schwerä ab… ab 40 Tonnä – Sechd de Lars: unn meischdens sinn’s Auslännor.
Des heehdmor a missvorschdeje kenne…

Donn hemmor a noch schnell e neis Maß kreiert „KpA“.
Sechd de Spider neemlich: „1x Uffschdoohsä verbraucht 9 Kaloriä.“
Sechd de Lars: „do hewwi noch Fasenachd 90-60-90“
De Patrick: „Was? Kilo pro Abschnitt?“

De Umzug war trotz e paar Dropfä Wassor vunn owwä sauguhd bsuchd unn a echt klasse! Blohs de Rejebruch isch donn e halwi Schdund zu frieh runnor! Der heed a noch e bissl länger uff sich waarde losse kennä.

Gwaardä hodd a dehohm de Inge. Blohs war soi bessor Helfd en dem Ohwed die oi Helfd vunnem Liebespeerlä beim SSV. Ihr zwaij hedd so schee geturtld, es war e reini Auweweid!

Iwworhaupt war en dem Ohwed viel Middgfiel unnorwegs. D’Selina hodd gmoohnd, sie häddem Uwe die Hoor beim Kozzä ghaltä, em Holger soi Sackhoor waarä zu long unn de Klaus hodd gmohnd: monchmol wär’s bessä, oifach nur Luft zu hole und nedd nauszubloosä!

Obbor des allordings em ohschließende Schlumblä beherzichd hodd, ich glaab’s nedd!

Em Fasenachtsdienschdahg warä mor bei Koch’s glaade. Glaade war ibrichens a d’Celine, als sie – noch schwarz em Gsichd unn noch gar nedd dehomm gwesd – bei Sälzlors en de Hof noigloffä kummä isch! Jesses, war des en bedauorlichä unn bedauornsweerdä Zuschdond, Celine!
Awwor viel schlimmor, unn do warsä a nedd die oonzigschd, warrä die viele Ausfäll des Johr. Leidd, en Fudiggl isch en Fudiggl! Unn die machä Guggemusich, losses krachä unn brauchä koi onnärä Fasenachdsgrubbä! Zumal die 1. gar nedd so schee wie mior sinn un 2. iwworhaupt!

Bei Sälzlers em Hof, warä donn die Vorheirjoddä unn die Keehssubb dodevohr in hervorragendem Zuschdand!

Mior henn uns gschmingd, de Lars hodd en de Lisa soi Kunschd-Diblohm gmachd, unn donn semmor a so longsom widdor uff Temporatur kumme. Onorschd als’s Wetter! Des war sch…lecht. Koi Wunnor, dass de oi oddor onnor rumgrozzzd hodd. Dodevohr hemmor seidher unsor eigenes Rotzorakel. Ge, Patrick? Du machsch’s unn d’Katrin konn’s leesä!

D’Karin hodd des middem Weddor uff de Punkt gebrochd: „Die wu sich heidd en de Schdroohsärond schdellä, missä was on dä Waffl hawwä!“
Naja, mior jo aa… awwor dodevohr henn mior wenigschdens unsor Gertrud! Di hodd neemlich, während mior de Umzug gloffe senn, dehohm d‘Sauna, Roosebleddor unn Aromatherapie grichd!

A propos griechd: wu warän eigentlich de Uwä?

Do gebb ich doch mol direggd des Wort on die Petra, die nämlich noch zwei Auszeichnungä loswerrä will…

Petra verleiht Mimimi-Auszeichnungen

Dongschee, liebe Petra, unn herzlichen Gliggwunsch an alle Ausgezeichneddä.

Zurigg zum Wissedählor Umzug: gfiehld ware des vierä, die mor gloffe sinn, der Bulldogfahror vum KHC konn nämlich grademol gar nix! Waahrschoins isch der mideenä DJs vorwondt… d‘Jenny hodd en 3-fach Salto uff de Gass gmacht, mir henn unsorn eigene Kreisl kreiert unn en de Hundehall hemmor em Finale de Unsterblichkeitsmodus ohgschaldä!

Nochem Uffdridd hemmor abgschnalld unn Gottseidonk hodd die Gertrud vorrä paar Schdund grad e Reiseunnornehme gegrindt! DIE Aktion, Birgit, die war absolut legendär! Dodemidd hosch dich uhschderblich gmachd. Unn die Fahrt em Pferdeohhängor – die im übrichä nie schdaddgfunnä hodd – die hodd mor oifach erleewä missä, umse zu glaawä!

Donn isch de Joggl bei de Gertrud noch d’Trepp nunnorgeborrzld, unn donn hemmor uns erschdor iwwor die Tepf Spaghetti unn donn a noch d’Soohs hergmacht. Unn obwohlmor all gfressä henn wie’d Schdior, muss de Kuno wahrscheinlich trotzdem die neggschdä 14 Dahg Nudel esse… wie kommor bloss so viel Spaghetti abkochä???

Awwor – sie warä ausgezeichnet.

Donn sinn mor noch e Weil enn de Kellerbar ghoggd, unn henn donn – weil’s offizjelle Feijor jo ausgfallä isch, Donk de Gertrud noch unsor eijenes Feijor gmachd – inklusive Freeed unn vorbassdem Oisatz vum Schbeidor. Auch das war ausgezeichnet!

A propo „ausgezeichnet“… auszeichne missä mor nadiehrlich a noch e paar meenor:

Joggl beschenkt die Fleissischä

Vielen herzlichen Dank Eich vor Eijor großes Engaschmond, ohne dess wär’s bei uns onnorschd, unn nedd so wie’s isch! Unn so wie’s isch, isch‘s guhd!

Guhd engagiert warä des Johr a widdor unsor Drummlor: finales Ergebnis: 20 Sticks hie, de Lars hodd 4 Felle gschrodded, de Adi ons un soi Splasch, ich moi China unn de Patrick a nochemohl 4 Felle. Die hemmor alle schun beerdigt…

Unn jezzord liewe Leidd, kumm ich zum schwierigschde Pard heidd Ohwed.

Leidd, ich bidd Eich all uffzuschdehe, dass mor uns jezzord vunn unsore liewä Fasenacht verabschiede, die heidd Nachd em 0 Uhr verschiede isch!

Liewi Fasenachd 2018/2019, du warsch oifach großardisch! Unn jezzord, jezzord derfsch dich ausruhe…

Wir besingen unsere Fasenachd

Vielen Dank, liewi Fasänacht! Mir werrä Dich in unn uff unsere Härzzä trage… awwor nedd so bludd wie’d Herzdohmä!

Unn s’isch völlich normaal, dassmor bis Oschdorn Farb on Körborschdelle find. Unn falls Eich e Schdernle oddor Gloddor außem Bauchnäwilli fällt, denkt oifach on die wunnorschee Fasenachd zrieg! Awwor s’gibbd Hoffnung: em 15. November semmor widdor enn Bermersbach unn en 350 Dahg isch a schu widdor de Schmuzzisch!

Desweje: bleibt all gsund unn jezzord guhdä Abbedidd!

empfehlen via

Details

Datum:
Mittwoch, 6. März 2019
Zeit:
17:00 - 20:00
Veranstaltungskategorie:

Kommentar verfassen

Kommentar verfassen

Guggemusik Woghaislä Fudiggl e. V.